sv  no  en  

dk en sv no
Lovkrav

Lovkrav

Prevas har bred erfaring i at arbejde med lovkrav og certificering inden for forskellige områder. Vi holder os altid opdaterede og kan give råd om, hvordan man opfylder gældende krav. Inden for visse områder, eksempelvis krav vedrørende EMC og medicinsk udstyr, har vi en meget specialiseret viden.

De officielle regler vedrørende krav til produkter ændres og opdateres ofte. Det nye retslige rammer (NLF – New Legislative Framework) kommer til at påvirke mange relevante direktiver. Ved at holde et vågent øje med fremtidige krav og forberede produkterne på at opfylde dem kan man mindske omkostningerne til udvikling og certificering.

Nogle relevante direktiver og regler

  • EMC-direktivet 2004/108/EF. Ny omarbejdning 2014/30/EU træder i kraft den 20-04-2016! 
  • Direktivet om medicinsk udstyr (93/42/EF). Ny omarbejdning foreslået. 
  • Lavspændingsdirektivet (73/23/EØF, 2006/95/EF). Ny omarbejdning 2014/35/EU træder i kraft den 20-04-2016! 
  • Maskindirektivet (98/37/EF) rev. 2006/42/EF gældende fra den 29-12-2009.

Miljødirektiver

  • RoHS: Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. RoHS 2: Omarbejdning af 2011/65/EF gældende fra den 02-01-2013.
  • WEEE: Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, WEEE 2 omarbejdning af 2012/19/EU gældende fra den 15-10-2014.
  • ERP: Rammedirektiv 2009/125/EF om miljøvenligt design. 
  • REACH, forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier, 1. juni 2007.

Kontakt

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research

Tel

+46 8 644 36 07

Prevas

Med spidskompetencer indenfor teknisk produktudvikling, indlejrede systemer og industriel IT & automation, bidrager Prevas med innovative løsninger og services som skaber vækst.

info@prevas.dk

Kundeservice

Produkt log ind